Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με αίτημα να εισηγηθεί στον Υπουργό Υποδομών τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική ζημία των αναδόχων και να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει  έργα