Η΄Ενωση ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ενιαίας Ανεξέρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για υποβολή προτάσεων στη διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων, απέστειλε επιστολή επιχειρηματολογώντας υπέρ της διατήρησης της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ στις διακηρύξεις  Τύπου Β