Η Ένωση για δεύτερη φορά ζητά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ανωνύμου Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» τον ορισμό του Τεχνικού Συμβουλίου προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των εν εξελίξει συμβάσεων.