Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επαναλαμβάνει το αίτημά της για την εφαρμογή της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων του Ν. 4281/2014 και στις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων.