Η Ένωση απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στις Επιτροπές   της Βουλής την πρότασή της

για τον προσδιορισμό του κοστολογικού ορίου για την αντιμετώπιση των υψηλών εκπτώσεων  στους διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα.

Την πρόταση γνωστοποίησε επίσης στον Πρόεδρο του ΤΕΕ και στους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων