Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ τις προτάσεις της  στο πλαίσιο της διαβούλευσης των προσχεδίων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 Ν. 4412/2016, αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί η άποψη των συναδέλφων