Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ στην οποία επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη χρήση των αναθεωρημένων τευχών διακηρύξεων έργων