Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2640 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με την οποία οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων θα γίνονται υποχρεωτικά για όλους τους φορείς του Δημοσίου από την 30.04.2017 και μετά.