Η CECE (Committee for European Construction Equipment – Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Δομικό Εξοπλισμό) πρόσφατα δημοσίευσε συστάσεις για την εναρμόνιση των δεξιοτήτων των χειριστών και τεχνιτών ανέγερσης δομικών γερανών.

Ο σκοπός αυτών των συστάσεων είναι η επίτευξη ενός κοινού ελαχίστου ανάμεσα στις χώρες της Κοινόητας, προκειμένου να προωθηθεί μία “άδεια χειριστή δομικού γερανού” και “άδεια τεχνίτη ανέγερσης δομικού γερανού” αναγνωριζόμενη σε όλη την Ευρώπη.

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον ιστότοπο της CECE  http://www.cece.eu/publicationsDetail.php?id=876&mem=0