Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 2Α/2014)  και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών ( ΚΕΑΟ) εξέδωσε  έγγραφο, με το οποίο γνωστοποιούνται  και διευκρινίζονται οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρ. 12 του ως άνω Νόμου.

Έτσι:

-Οι διαδικασίες που προβλέπονταν  για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών άνω των 5.000 ευρώ, τώρα προβλέπονται για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

-Για οφειλέτες ποσού έως 5.000 ευρώ προβλέπεται απλούστερη διαδικασία

-Καταργείται η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ως προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση

-Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλετών που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, ενώ δεν θα εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή σε βάρος του οφειλέτη.