Ετοιμάζονται πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης κατασκευών από την CEN, με στόχο το μεγαλύτερο μέρος τους να είναι έτοιμο στις αρχές του 2014.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναθεώρηση των:
– EN 15603. Energy performance of buildings – Overall energy use and definition of energy ratings
– CEN/TR 15615: Explanation of the general relationship between various European standards  and  the  Energy  Performance  of  Buildings  Directive  (EPBD)  –  Umbrella Document 


Έχει ή
δη ζητηθεί έγκριση προϋπολογισμού από την κοινότητα. Η CEN ζητάει τα εθνικά συμπληρώματα να μην υπερκεράζουν τον Ευρωπαϊκό κανονισμό, πράγμα που τώρα συμβαίνει σε κάποιο βαθμό.
Επίσης ετοιμάζονται πρότυπα για τυποποιημένες εθελοντικές μεθόδους διαπίστωσης “περιβαλλοντικότητας” των κατασκευών, ήτοι :
– Sustainability  of  construction  works  – Assessment  of  social  performance  of buildings – Methods (FprEN 16309) (αρχές 2014)
– Sustainability  of  construction  works  – Assessment of economic performance of buildings – Calculation method  (μέσα 2015)
– Sustainability  of  construction  works  – Environmental  product  declarations- Core rules for the product category of construction products (ήδη εγκεκριμένο – Οκτώβριο 2013)