Η Διεύθυνση  Συνθηκών και Υγιεινής  Εργασίας  του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά θέματα που έχουν σχέση με τον μέγιστο ετήσιο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις