Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση της Ένωσης την Πέμπτη  17.03.2016 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής και ο οικονομικός απολογισμός  για το έτος 2015 καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2016.

Κυρίαρχο θέμα αποτέλεσαν  οι διατάξεις του υπό διαβούλευση  σχεδίου νόμου  με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών –Μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-2-2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», του οποίου έγινε εκτενής παρουσίαση και ακολούθησε  συζήτηση  και τοποθετήσεις μεταξύ των μελών της Συνέλευσης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης να διαμορφώσει θέσεις για το νέο σχέδιο νόμου και να ζητήσει τις απόψεις των μελών για το σκοπό αυτό.