Η Ένωση  ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας  να προηγηθεί διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να επέλθουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016