Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24 Α/2017 ο Ν. 4456/2017  με τίτλο: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 1141/2014 περί ευρωπαικών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Στο άρθρο 48  του ανωτέρω Νόμου προβλέπεται ότι για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από τελεσίδικες  δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι Δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος “Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισάρροπη Ανάπτυξη”.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί  ότι στο άρθρο 34 αναφέρεται ότι ο Ν. 3886/2010 (περί δικαστικής προστασίας) καταργείται την 31.03.2017.

Τέλος με το άρθρο 49 επέρχονται τροποποιήσεις σχετικά με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) , όπου, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και αν η διαδικασία δεν διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Ακολουθούν διευκρινίσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις της προσφυγής  (τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 365 Ν. 4412/2016).