Η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για την “πρόκληση της Κίνας” δηλώνουν με Δελτίο Τύπου η FIEC και η EIC.

“Η πρόσβαση των κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων στις αγορές δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ έχει γίνει και πάλι ενεργό ζήτημα”, λέει ο Πρόεδρος της FIEC Kjetil Tonning και συνεχίζει: “Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποκλείει τους εξωτερικούς εργολήπτες από εγχώρια χρηματοδοτούμενες προσφορές και σε σχέση με την πρωταρχική στρατηγική της, η οποία καλύπτει τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές, την επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνία σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι πλέον καιρός η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την υπεράσπιση των συμφερόντων των βιομηχανιών και των πολιτών τους ». Ο Tonning αναφέρει ως ιδιαιτέρως εντυπωσιακά παραδείγματα το “OBOR” (One Belt One Road, επίσης γνωστό ως “BRI”, Belt and Road Initiative) και τις συναντήσεις της Κίνας με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του “16 + 1”, όπου οι διμερείς σχέσεις ενισχύονται και δημιουργούνται οικονομικές εξαρτήσεις. Σε αντίθεση με τη διαφήμιση της Βρετανίας από την Κίνα ως μια κερδοφόρα κατάσταση για ολόκληρο τον κόσμο, στην πραγματικότητα εξάγει κινεζικές κατασκευαστικές ικανότητες στο εξωτερικό. “Στην πραγματικότητα, το OBOR / BRI μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος« Δούρειου ίππου », λέει ο πρόεδρος του FIEC. Ο κ. Tonning επισημαίνει ότι για τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο οι συνέπειες γίνονται όλο και πιο εμφανείς, τόσο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και στις αγορές τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, η πρόσφατη ανάθεση της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ σύμβασης για τη γέφυρα του Pelješac στην Κροατία σε κοινοπραξία κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων εγείρει ζητήματα όπως “ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές”, στρέβλωση του ανταγωνισμού από κρατικές ενισχύσεις, χρήση των Ταμείων της ΕΕ και “αμοιβαιότητα”. Το τελευταίο είναι επίσης σημαντικό σε σχέση με τις τρίτες αγορές, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων, τις εξαγωγικές πιστώσεις και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις / δάνεια. “Η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει να διερευνήσει το έργο και την απουσία πραγματικού ελέγχου αυτής της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς από τις αρχές της Κροατίας”, λέει ο κ. Tonning. Για την ευρωπαϊκή οικοδομική βιομηχανία, η FIEC και η EIC ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συννομοθέτες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν επείγοντα μέτρα προκειμένου να δημιουργήσουν το συντομότερο δυνατό θεμιτό ανταγωνισμό και ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο:
1. Γενικά:
1.1. Πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι η αρχή του γενικού εμπορίου της “αμοιβαιότητας” είναι πραγματικά σεβαστή στην πράξη. Ως πρώτο βήμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απορρίψει τον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με το “Διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις”, COM (2016) 34 τελικό.
1.2. Να υπάρξει ανάπτυξη αποδοτικών αμυντικών μέσων που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως εκείνα που υπάρχουν για τα εμπορεύματα, και για τις υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα του αντιντάμπινγκ.
2. Για την εσωτερική αγορά:
2.1. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι “υπερβολικά χαμηλές προσφορές” ελέγχονται και αναλύονται από τις αναθέτουσες αρχές. Εάν το σημερινό κείμενο των οδηγιών δεν είναι αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί το συντομότερο δυνατό.
2.2. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι παράνομες κρατικές ενισχύσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στους εργολήπτες που εργάζονται στην εσωτερική αγορά, ακόμη και αν είναι αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που επωφελούνται από τους μηχανισμούς κρατικής ενίσχυσης της χώρας καταγωγής τους. Εάν το σημερινό κείμενο των Συνθηκών δεν είναι αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί το συντομότερο δυνατό.
2.3. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική αγορά από εργολήπτες τρίτων χωρών οι οποίοι επιφυλάσσουν τη χρήση των κεφαλαίων τους για κατασκευαστικές εταιρείες στις χώρες τους.
3. Για τις τρίτες αγορές:
3.1. Πρέπει να ανοίξει η κινεζική αγορά κατασκευών για ξένους εργολήπτες, π.χ. εξασφαλίζοντας ότι η Κίνα θα καταστεί υπογράμμα της ΣΔΣ με ίσους όρους με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στη ΣΔΣ.
3.2. Πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως ο κατασκευαστικός κλάδος, μπορεί να βασιστεί σε ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μια “ΕΤΕΜ Τράπεζα” για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής που εκτελούνται από ευρωπαϊκούς εργολάβους σε τρίτες χώρες, όπως και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές μας στην τρίτη χώρα.
3.3. Πρέπει να καθιερωθούν στην πράξη πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού με την Κίνα όσον αφορά σε όλους τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις που υποστηρίζονται από το κράτος.
3.4. Πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι το νέο Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων της ΕΕ (EIP) ενσωματώνει τους “κανόνες για την ιθαγένεια και την προέλευση” του πρακτικού οδηγού της ΕΕ για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ (PRAG, σημείο 2.3.1), στο μέτρο που εμπλέκονται τα κεφάλαια της ΕΕ.

Το πρωτότυπο κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ.