Η  Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την ένταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ειδικό  καθεστώς ΦΠΑ ανεξαρτήτως ετήσιου κύκλου εργασιών