Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ζητώντας την επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει τα μέλη της αχρεωστήτως βάσει των διατάξεων του Ν. 4387/2016