Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά την τροποποίηση του άρθρου 221 Ν. 4412/2016, που αφορά στη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού, διότι δεν υπάρχει επαρκής τεχνική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας