Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητά την κοστολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απόθεση και διαχείριιση των υλικών από δημόσια έργα ωστε να υπολογίζονται απολογιστικά και να βαρύνουν τον κύριο του έργου για να αποφεύγεται η οικονομική ζημία του αναδόχου