Η ΠΕΔΜΕΔΕ, αφού επεξεργάστηκε στοιχεία σχετικά με την Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων καθώς και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος του ΕΣΠΑ με τίτλο “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις αγορές” ώστε να καλυφθεί το σύνολο των παραδεκτών προτάσεων με βαθμολογία άνω του 50.