Δεδομένου ότι η ειδική προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημσοίων Έργων καταργήθηκε από 01.01.2016, η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας ζητώντας να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι εισφορές,  σε όσα μέλη της δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις  είσπραξης της ειδικής προσαύξησης κατά το χρόνο απονομής της κύριας σύνταξης.