Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία επισημαίνει διορθώσειες που πρέπει να γίνουν στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων ( αλλαγή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης μετά την 01.01.2017, έκδοση βεβαίωσης πειθαρχικού παραπτώματος κα).