Η Ένωση με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ ζητά την απαλοιφή της υποσημείωσης 82 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 20/2017 περί λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, η οποία είναι εσφαλμμένη, αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στους εργολήπτες- μέλη