Η Ένωση ζητά τη από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τη  δυνατότητα έκδοσης του τιμολογίου κατά το χρόνο είσπραξης  του ποσού  πληρωμής δημοσίου έργου και για τις συμβάσεις που διέπονται από το Ν. 3669/08, όπως ρητά αναφέρεται στο Ν. 4412/2016