Διαβιβάστηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών επιστολή με θέμα “Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (Α.Χ.Π.) : Τρόπος ανάδειξης και τρόπος αντιμετώπισης” με την κοινή πρόταση που εκπονήθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ και τον ΣΑΤΕ για τον υπολογισμό του κοστολογικού ορίου.