Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε, σε επεξεργάσιμη μορφή,επικαιροποιημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το πρότυπο τεύχος των έργων κάτω των κοινοτικών ορίων βρίσκεται εδώ

Το πρότυπο τεύχος των έργων άνω  των κοινοτικών ορίων βρίσκεται εδώ

Στα τεύχη αυτά, λόγω των νομοθετικών μεταβολών που έχουν επέλθει, έχουν επικαιροποιηθεί:

-Τα άρθρα 4.2. και 17Α στο πρότυπο τεύχος των έργων κάτω των κοινοτικών ορίων

-Το άρθρο 17Α στο πρότυπο τεύχος των έργων άνω των κοινοτικών ορίων

Συγκεκριμένα :

Στο άρθρο 4.2.(ε) έχει προστεθεί η φράση “Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών τόσο της άσκησης των προβλεπομένων βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών”… και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, εφόσον απαιτείται ο ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά….

Στο άρθρο 17.Α.1 έχει προστεθεί η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών από χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις (παρ. 1 του άρθρου 14 Ν. 4364/2016)