Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης όπως αποστείλουν τις προτάσεις  τους για αλλαγές – τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016 για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έως την 09.09.2019