Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.200 εργαζομένων σε ειδικότητες στον τομέα των κατασκευών με έμφαση στους τομείς των Smart buildings και των Τεχνικών Προσφορών.

Οι ειδικότητες στις οποίες μπορούν να καταρτισθούν οι ωφελούμενοι είναι:

 • Στέλεχος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
 • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες (Ο ωφελούμενος επιδοτείται με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα Διοικητικά κέντρα των παρακάτω Περιφερειών. Σε κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός ωφελούμένων.

Περιφέρεια Τιμή δεικτών (ωφελούμενοι)
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 50
Κεντρική Μακεδονία 54
Θεσσαλία 238
Ήπειρος 264
Δυτική Ελλάδα 118
Δυτική Μακεδονία 21
Ιόνια Νησιά 12
Πελοπόννησος 70
Βόρειο Αιγαίο 21
Κρήτη 49
Αττική 200
Στερεά Ελλάδα 87
Νότιο Αιγαίο 16
Σύνολο 1.200

 

Στην Πράξη περιλαμβάνεται Πιστοποίηση ανά ειδικότητα, από φορέα αναγνωρισμένο από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.
 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο της υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης υποψηφιότητας.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Ηλικία
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Έτη επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Συνάφεια σπουδών με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Συνάφεια τωρινής επαγγελματικής απασχόλησης με το αντικείμενο κατάρτισης

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της παρούσας Πράξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

 • Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
 2. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης θα είναι θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (με τη μορφή case studies), θα έχουν διάρκεια 80 ωρών έκαστο και θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (400 ευρώ μικτά ανά συμμετέχοντα). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και η υποχρεωτική συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η Πράξη απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προερχόμενους από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες). Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

 • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Συνάφεια Σπουδών με το Αντικείμενο Κατάρτισης, τα Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας, οι Δεξιότητες Πληροφορικής και η Τεκμηρίωση Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης. Αναλυτικά η βαθμολόγηση των κριτηρίων αναφέρεται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pedmede.gr. Στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κατά προτεραιότητα επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλό φωτοαντίγραφο):

 1. Βεβαίωση εργοδότη (της τρέχουσας απασχόλησης) στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας (μισθωτός, σύμβαση εργασίας) ή Σύμβαση Εργασίας (απλό φωτοαντίγραφο).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Παρατήρηση : α) για την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου επισυνάπτεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών, β) για την περίπτωση τεκμηρίωσης της συνάφειας σπουδών με το αντικείμενο της κατάρτισης επισυνάπτεται ο σχετικός τίτλος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση α. Συναφείς τίτλοι σπουδών θεωρούνται αυτοί που σχετίζονται με ειδικότητες μηχανικού.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή κατάσταση ενσήμων.
 5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει), ήτοι:

α) Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, ή
β) δίπλωμα συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ,
γ) βεβαίωση εργοδότη για γνώσεις πληροφορικής, ή
δ) βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Παν/μιο

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων άνοιξε την Τρίτη 11/06/2019 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ωφελουμένων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23 – ΤΚ 10680 Αθήνα Τηλ. 210 3614978, Φαξ 210 3641402 E-mail: info@pedmede.gr, Ιστοσελίδα www.pedmede.gr.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ, www.pedmede.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της πράξης είναι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών – κατασκευών, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκληθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Χρονική Διάρκεια έργου και Προϋπολογισμός

Η πράξη έχει διάρκεια 20 μηνών και περιλαμβάνει 2 Δράσεις που χωρίζονται σε 6 Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, ως ακολούθως:

– Δράση Κατάρτισης – Πιστοποίησης:

 • Υποέργο 1. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
 • Υποέργο 2. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
 • Υποέργο 3. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)
 • Υποέργο 5. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στη Στερεά Ελλάδα
 • Υποέργο 6. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στο Νότιο Αιγαίο

– Δράση Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Έργου:

 • Υποέργο 4. «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση & Δημοσιότητα Έργου»

Ο συνολικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Υλοποίηση

Σε ότι αφορά την υλοποίηση των υποέργων:

 • Η Δράση της Κατάρτισης – Πιστοποίησης (Υποέργα 1,2,3,5,6) θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου που θα αναδειχθεί κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.
 • Η Δράση της Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Έργου (Υποέργο 4) θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Δικαιούχο.

Δικαιούχος της πράξης είναι η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Χρηματοδότηση

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Θεματικός Στόχος 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές» και Ειδικός Στόχος 2.2 «Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας»

Ομάδα έργου

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και διαχείρισης της πράξης στο σύνολο της, συγκροτείται κατάλληλη Ομάδα Έργου η οποία περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνο Πράξης (ο οποίος είναι και Υπεύθυνος του Υποέργου 4).
 • Επιστημονικό Υπεύθυνο
 • Οικονομικό Υπεύθυνο
 • Υπεύθυνο για τη διενέργεια διαγωνισμών στο πλαίσιο της πράξης.
 • Γραμματεία της πράξης
 • Υπεύθυνο Δημοσιότητας.