Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) για την προώθηση των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας σε επαφή δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, φορείς παροχής εκπαίδευσης και εκπροσώπους της νεολαίας. Η Συμμαχία θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με τη βελτίωση της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την Ε.Ε. μέσω μιας ευρείας συνεργασίας των βασικών φορέων απασχόλησης και εκπαίδευσης. Επιδιώκει, επίσης, να αλλάξει τις νοοτροπίες ως προς τις θέσεις μαθητείας. Θα εντοπίσει τα πιο επιτυχημένα προγράμματα μαθητείας στην Ε.Ε. και θα εφαρμόσει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε Κράτος Μέλος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία του κλάδου των κατασκευών στην ανάπτυξη και την αναχαίτιση της κρίσης θεσμοθέτησε ήδη από το 2012 την πρωτοβουλία “Construction 2020”, δηλ. μία σειρά ενεργειών και προγραμμάτων (action plan) με σκοπό την αύξηση της χρηματοδότησης των τεχνικών έργων και τη μείωση της ανεργίας του τεχνικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιμέρους στόχοι της πρωτοβουλίας “Construction 2020” είναι η ενίσχυση της καινοτομίας σε τομείς όπως η εξοικονόμιση ενέργειας και πόρων καθώς και η υπερκέραση των δυσκολιών κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τεχνικών εταιρειών σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές δράσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα σε φορείς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποβολή προτάσεων και δεσμεύσεων (pledges) με σκοπό την παροχή σχημάτων «Μαθητείας» σε νέους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών. Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΕΔΜΕΔΕ έγινε επισήμως δεκτή στη Συμμαχία και αποτελεί την μοναδική εργοληπτική οργάνωση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. που συμμετέχει στο Σχήμα ως αυτόνομος φορέας μέχρι σήμερα.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ δεσμεύεται για την συμβολή της στην κατάρτιση και εκπαίδευση νέων μηχανικών ή φοιτητών του κλάδου, συνεχίζοντας την συνεργασία της με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στο πρόγραμμα «Μαθητείας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/apprenticeships/