Όπως μας ενημέρωσε ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ένωσης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240Α/2016 ο Ν. 4446/2016 με τίτλο “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”

Αξίζει να σημειωθεί, εκτός των άλλων, ότι στο άρθρ. 72 προστίθεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ, Δικηγόρων με παγία αντιμισθία , αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι κ.α. εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου παροχής υπηρεσιών πληρωμών

Η ισχύς της διατάξεως αυτής αρχίζει από 22.12.2016 (Ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ)