Η Ένωση απέστειλε  επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ προβάλλοντας ενστάσεις για την εκπροσώπηση του Εργοληπτικού κλάδου στη συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 23.05.2018