Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων

1.      Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων

Με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/8.8.2014) και για την κατασκευή τεχνικών έργων, υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης τιμολογίου, αντί αναδόχου – εργολήπτη, που είναι ο εκδότης του τιμολογίου (αντιστροφή υποχρέωσης).

Κατά συνέπεια οι εργολήπτες – ανάδοχοι τεχνικών έργων (ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, τηλεθέρμανσης κλπ) εκδίδουν τιμολόγια χωρίς να επιβάλλουν ΦΠΑ, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επομένη παρ.2. Δεδομένου δε ότι πρόκειται για αγαθά επένδυσης, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε φορολογητέα (για το ΦΠΑ) δραστηριότητα, ο αναλογών ΦΠΑ προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου (χρεοπίστωση). Αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού είναι ο λήπτης του τιμολογίου  να μην εκταμιεύει ποσό προς απόδοση ΦΠΑ στο Δημόσιο, αφού το ποσό που οφείλει να αποδώσει συμψηφίζεται στην ίδια περιοδική δήλωση με το ισόποσο που δικαιούται να εκπέσει. Στην παραπάνω διάταξη περί αντιστροφής της υποχρέωσης υπάγονται συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναλύονται στα επόμενα.

2.      Πότε εφαρμόζεται η μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων (αντιστροφή υποχρέωσης)

Η αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα από εργολήπτες – αναδόχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα επί των οποίων εκτελούνται οι εργασίες αυτές (τεχνικά έργα) ανήκουν σε αναθέτουσες αρχές (κύριοι έργων), οι οποίες αρχές πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα τεχνικά έργα ως επενδυτικά αγαθά σε δραστηριότητα που υπάγεται σε ΦΠΑ.

Ειδικότερα για την εφαρμογή της μη επιβολής ΦΠΑ επί τιμολογίων πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

·         να πρόκειται για εκτέλεση τεχνικού έργου (άρθρο 6 παρ. 2β’ Κωδ. ΦΠΑ)

·         ο κύριος του έργου να είναι αναθέτουσα αρχή των ΠΔ.59/2007 & 60/2007

·         λήπτης του τιμολογίου είναι ο κύριος του έργου

·      η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής στην οποία πρόκειται να         χρησιμοποιηθεί το έργο να υπάγεται στο ΦΠΑ

3.      Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ για προμήθειες και υπηρεσίες

Δεδομένου ότι η ρύθμιση δεν αφορά τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών προωθείται από την ΕΥΘΥ και ήδη βρίσκεται σε στάδιο υπογραφών η αντικατάσταση της ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/2012, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του ΦΠΑ από το ΠΔΕ για προμήθειες και υπηρεσίες πλην κρατικών ενισχύσεων.

Με εγκύκλιό μας θα σας παρέχουμε σύντομα λεπτομερέστερες οδηγίες.

 

Δημήτρης Φακίτσας

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)