Ηλεκτρονική δημοπράτηση για δημόσιες συμβάσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την ψήφιση του Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ Α’ 160 / 8.8.2014), ορίζονται νέες διατάξεις που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο νόμος αυτός, εκτός των άλλων, προβλέπει στα άρθρα 134 έως 138 τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «ΕΣΗΔΗΣ», η οποία εφαρμόζεται κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων καθώς και στις συμβάσεις του Ν. 3389/2005 (Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), εφόσον αυτό ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επίσης προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων «ΚΗΜΔΗΣ», που έχει σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. (αρθρ. 139).

Η λειτουργία του συστήματος αυτού (ηλεκτρονική δημοπράτηση) άρχισε την 1η Ιουλίου 2014 ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ όσον αφορά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2014. Όσον αφορά στο σύνολο του δημοσίου τομέα πρόκειται να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ως προς τα έργα, η λειτουργία του συστήματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και όσον αφορά στο σύνολο του δημοσίου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015 (άρθρ. 201).

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, ως μοναδικό τρόπο δημοπράτησης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής αυτών των διατάξεων μπορεί να μετατίθεται (αρθρ. 136).

Απαραίτητες για τη λειτουργία των δύο αυτών διοικητικών δομών είναι οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα που τα αφορούν, αρμοδιότητας κατά βάση, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (άρθρ. 137).

Έως σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί καμία προπαρασκευαστική ενέργεια του συνόλου του δημοσίου τομέα, σχετικά με την λειτουργία των ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ, με συνέπεια να μην είναι πρακτικά δυνατή η λειτουργία του, σχετικά με τις συμβάσεις έργων.

Εκκρεμεί στις ομάδες εργασίας που συνέστησε το ΥΠΥΜΕΔΙ (αρ. πρωτ. Δ17γ/01/125/ΦΝ464 – 29/10/2014 & Δ17γ/02/125/ΦΝ464 – 29/10/2014) η επεξεργασία των αναμενόμενων Π.Δ. (άρθρα 172 και 178 του ν. 4281/2014) σχετικά με τον «Κανονισμό Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων » και τον «Κανονισμό Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων»

Σημείωση :

Με το αρθρ. 14 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α ́ 143/2014) ορίζεται ότι:

α.Ο Δημόσιος τομέας περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α).

β.Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΟΤΑ) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).

γ.Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ.

δ. Η Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές, που δεν έχουν νομική προσωπικότητα.