Σε συνέχεια της δημοσίευσης του  άρθρου 37 Ν. 4482/2017 στο ΦΕΚ 102 Α/2017 ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσής μας και για τα ακόλουθα:

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης  έχει εγκατασταθεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ).

Σε  επικοινωνία με τη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών  πληροφορηθήκαμε πως το σύστημα είναι έτοιμο για να υποστηρίξει και τους ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων .

Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα τις τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος σε ό,τι αφορά στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων.

Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι:

Από 1 έως 8 Αυγούστου 2017 το ΕΣΗΔΗΣ( Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)  και το ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)  θα βρίσκονται εκτός  λειτουργίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 01.08.2017 έως και την Τρίτη 08.08.2017, λόγω αναβάθμισης και συντήρησης.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το ως άνω διάστημα διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών, όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών κλπ.

Εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί διαδικασίες διαγωνισμών για το διάστημα αυτό, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και το ΚΗΜΔΗΣ. 

Υπενθυμίζουμε ότι με το  άρθρο 37 του ως άνω Νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου  379 Ν. 4412/2016( έναρξη ισχύος των διατάξεων για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ-Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Έτσι, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, εκτός των άλλων περιπτώσεων,  αρχίζει:

Την 25.07.2017 για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανα ομάδα εργασιών που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ήτοι από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιόικησης (ΟΤΑ) και τους  Οργανισμούς  Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Την 20.10.2017 για το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και επιστημονικών υπηρεσιών