Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απέστειλε στην Ένωση  ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει σημαντική νομολογία και ανακοινώσεις της Αρχής.

Η υπ΄αριθμ. 191/2017 απόφαση που δημοσιεύεται αφορά σε σύμβαση παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η υπ΄αριθμ. 115/2017  απόφαση αφορά στη ΔΕΗ, η οποία δε συνιστά αναθέτουσα αρχή, αλλά αναθέτοντα φορέα και νομίμως χρησιμοποιεί διαφορετικούς από αυτούς του άρθρου 100 Ν. 4412/2016 κανόνες και κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφείς και πλήρεις.

Η υπ΄αριθμ. 2016/2017 απόφαση αφορά σε ανεπιφύλακτη υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό.

Η υπ΄αριθμ. 117/2017 απόφαση αφορά σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Η υπ΄αριθμ. 5/2017 απόφαση αφορά σε άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης

Η υπ΄αριθμ. 49/2018 απόφαση αφορά στο βασικό υπολογισμό του ελάχιστου εργατικού κόστους