Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για τις αλλαγές που επέρχονται στο Ν. 4412/2016, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4472/2017.

Συγκεκριμένα, η ΕΑΑΔΗΣΥ, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι:

Η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σϋστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) αρχίζει: 

– Τη 15η Ιουνίου 2017 για:

α) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών  που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016  

β) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  που διενεργούνται από το σύνολο τωνως άνω  αρχών 

– Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

α) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016

 β) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές

 γ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.

Επιπλέον αναφέρεται ότι  οι διατάξεις του Βιβλίου IVτου Ν. 4412/2016, για την έννομη προστασία κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αρχίζουν να εφαρμόζονται από 26 Ιουνίου 2017.

 Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του ν. 3886/2010 για την προδικαστική προστασία κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων άνω των κοινοτικών ορίων  εξακολουθούν να ισχύουν έως 25/06/2017.