Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει ότι, μετά τη δημοσίευση των Νόμων Ν. 4608 και 4609/2019, και επειδή επήλθαν νεώτερες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016, πρόκειται να προβεί σε συνολική αναπροσαρμογή των όρων των πρότυπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, οι Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες προσαρμογές των άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων, μόνο εφόσον είναι απόλυτα  συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.