Η  ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει  για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, μετά την έναρξη ισχύος του   Ν. 4412/2016.  

Με  απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση:

α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α” και

β) προτύπου τεύχους μελετών (πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”,

προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,

 το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”.

Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένου στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας,  μέχρι  την έκδοση  των πρότυπων τευχών από την Αρχή, οι φορείς που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των διακηρύξεων ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του Ν. 4412/2016.

 Αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και μέχρι την έκδοση δεσμευτικών προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.