Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης – Τα μισθωτήρια συμβόλαια

Πριν την έναρξη εργασιών – Η υποβολή αντιγράφου οικοδομικής άδειας για πολυόροφες οικοδομές

Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας στο Πολεοδομικό Γραφείο – Τα πληροφοριακά στοιχεία για το έργο

Πριν από τη μελέτη ή τη θεώρηση σχεδίων ή την άδεια – 

4% της συμβατικής αμοιβής αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την εκπόνηση σχεδίων και μελετών

10% της συμβατικής αμοιβής για την εκπόνηση μελετών, σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα καθώς της πραγματογνωμοσύνης, επίβλεψης εκτέλεσης των έργων αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Για τις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων ο φόρος επιβάλλεται στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου. Σχετικά με την επίβλεψη έργων του Δημοσίου ο φόρος υπολογίζεται επί της συμβατικής αμοιβής.

Με την υποβολή της δήλωσης –  α) ποσοτική καταγραφή αποθεμάτων,

                                                         β) ποσοτική και αξιακή απογραφή κατά την 31/12/2014

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης – Βιβλίο Απογραφών