Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3521Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  για τους εθνικούς  κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που τροποποιεί  την προγενέστερη που είχε εκδοθεί το έτους 2015 (ΦΕΚ 1822 Β/2015).

Στο πρώτο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών  των πράξεων  που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία .

Οι κανόνες απορρέουν από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων και τους ειδικούς κανονισμούς για τα Ταμεία, ενώ συμπληρώνονται με εθνικούς κανόνες, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν  στον έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων  συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014-2020 και διενεργούνται από τις Αρχές Διαχείρισης και τους Ενδιάμεσους Φορείς

Ενώ στο τρίτο μέρος θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, το διοικητικό όργανο προς το οποίο αυτή θα ασκηθεί καθώς και η προθεσμία άσκησης από τους  δυνητικούς δικαιούχους που συμμετέχουν στη διαδικασία  υποβολής και αξιολόγησης  προτάσεων  κατά του πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων