Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγχειρίδιο χρήσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων με σκοπό τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 118 Ν. 4412/2016.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως  στους χρήστες των αναθετουσών αρχών που πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ και δίδει οδηγίες σχετικά με:

1.Τα στοιχεία διεπαφής χρήστη

2. Την εγγραφή χρήστη αναθέτουσας Αρχής

3. Τη σύνδεση με το ΚΗΣΚ

4. Το κεντρικό μενού επιλογών

5. Τους καταλόγους οικονομικών φορέων

6. Τα στοιχεία των συμβάσεων 

7. Τους καταλόγους οικονομικών φορέων

8. Τη διενέργεια της κλήρωσης 

9. Την κατακύρωση ή ματαίωση της σύμβασης 

10. Το ιστορικό ενεργειών των συμβάσεων