Η εγκύκλιος 8/2017 του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών παρέχει οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 49 παρ. 2 περ. β΄ Ν. 4412/2016, που αφορά στις πρόδρομες εργασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η  ωριμότητα των έργων και η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.

Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του έργου, πριν την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή του μέρους των πρόδρομων εργασιών, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού. 

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται ανά κατηγορία έργου (οδικά έργα, λιμενικά, υδραυλικά, κτιριακά)  ποιές νοούνται πρόδρομες εργασίες.