Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την Εγκύκλιο 8/2018 στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται  ότι:

-Οι  συμβάσεις “ήσσονος σημασίας”, ποσοστού έως 15% της αρχικής σύμβασης εμπεριέχονται στο γενικότερο ποσοστό  του 50% των συμπληρωματικών συμβάσεων. Δηλαδή, δεν προστίθεται επιπλέον του 50%.

-Οι επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155 περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ήσσονος σημασίας

-Οι απολογιστικές εργασίες δεν θεωρούνται συμπληρωματική σύμβαση, εφόσον περιλαβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ήσσονος σημασίας