Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 7/2018 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59Α/2018 ο νόμος 4530/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 107 περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις, και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η και άνω του ΜΕΕΠ, η βεβαίωση των οποίων ήταν σε ισχύ την 30.03.2018 και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως  αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης  εντός 60 ημερών μετά τη λήξη του πτυχίου  ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέχρι την έκδοση του ΠΔ για τα μητρώα, παρατείνεται η ισχύς του πτυχίου τους.

Για λόγους διευκόλυνσης η Υπηρεσία του ΜΕΕΠ θα θέτει  σημείωση επί του πτυχίου για   παράταση έως την 30.09.2018.

 Πτυχία χωρίς τη σημείωση αυτή λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

– Ακόμα προβλέπεται  ότι  η  παρ. 7 του άρθρου 92 Ν. 3669/08 αντικαθίσταται και πλέον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ από την 3η έως την 7η τάξη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων στο ΓΕΜΗ( αντί πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις).