Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε την Εγκύκλιο 7/2018 για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2018 υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικά για το έτος 2018 η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του φορολογητέου αποτελέσματος. 

Από 01.01.2019 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος και των καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους. 

Σημειωτέον ότι λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση.