Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την εγκύκλιο 6/2017 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 900 Β/2017 η υπουργική απόφαση με θέμα το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Οι διατάξεις της απόφασης έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του άρθρου 118 Ν. 4412/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ. 

Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το ΚΗΣΚ από τον αντίστοιχο κατάλογο. Το ΚΗΣΚ παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωση, η εκτύπωση του οποίου αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος διαγράφεται αυτόματα από τον κατάλογο της αντίστοιχης κατηγορίας και δε συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.