Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε την εγκύκλιο 50/2018 με θέμα την εκκαθάριση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας.

Στην εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών έτους 2017 και εν συνεχεία, σχετικά μέ τη διαχείριση του υπολοίπου εκκαθάρισης 2017  αναφέρεται ότι:

Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως την 31.12.2018.

Πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση αποκλειστικά στον ιστότοπο ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης – Εκκαθάριση) έως 31.12.2018.

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων εφόσον έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, συμψηφίστηκε με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Στις περιπτώσεις που το υπόλοιπο της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί  ότι:

Mετά την εκκαθάριση εισφορών επί πολλαπλής άσκησης δραστηριότητας/απασχόλησης, οι ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:

– Τις εισφορές έως 2016

– Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης προηγούμενων ετών (σήμερα 2017)

– Ως τρέχουσες εισφορές (σήμερα 2018), το κατ’ ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην κατώτατη, κατά περίπτωση, μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αποδοχές ή, εφόσον αυτές υπολείπονται της κατώτατης βάσης υπολογισμού, και τις διαφορές που πρέπει να καταβάλλονται.

– Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, κατά τα προαναφερόμενα.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο (πχ βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κλπ) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τρέχοντος έτους. (Μηνιαίες αποδοχές προηγούμενων ετών είναι πλέον διαθέσιμες).

Η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει εξάμηνη διάρκεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών στις οποίες η διάρκεια θα είναι μηνιαία