Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την εγκύκλιο 5/2017 με την οποία προσδιορίζει το συντελεστή τκ του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών για το έτος 2017 στην τιμή τκ=1,203