Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/2019 του Υπουργείου Υποδομών η αρμόδια Υπηρεσία θα θέτει, στις πρωτότυπες Βεβαιώσεις Εγγραφής, σχετική σημείωση παράτασης της ισχύος τους έως 31/10/2019. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατέχουν Βεβαίωση Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στις τάξεις 3η έως και 7η, η οποία είτε έχει ήδη παραταθεί έως
31-05-2019 είτε ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 30/03/2018 και:
α) έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν
την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους ή
β) έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός 60 ημερών μετά την
ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους ή
γ) πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση τακτικής αναθεώρησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.3669/2008 (Α΄ 116) και δεν συντρέχουν
προϋποθέσεις διαγραφής τους από το Μ.Ε.ΕΠ.

Πτυχία χωρίς την εν λόγω σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.